Stadgar


Föreningen /

Stadgar

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler

Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. De ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Stadgarna innehåller information om:

 • Föreningens namn
 • Föreningens ändamål och verksamhet
 • Styrelsens säte
 • Avgifter som medlemmarna ska betala
 • Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Hur länge uppdragen ska gälla
 • När och hur kallelsen till föreningsstämman ska ske och hur
 • Vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har för underhåll och reparationer
 • Hur underhållet av föreningens hus ska säkerhetsställas

  Här kan du läsa  stadgarna för Skintebodalens Bostadsrättsförening