Valberedning


Föreningen /

Valberedning

Vad gör en valberedning?
En valberedning har som enda uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. Föreningsstämman utser valberedningen, som sedan arbetar med att få fram nya kandidater till styrelsen när sittande ledamöters mandatperiod går ut.
Valberedningen presenterar kandidaterna för styrelsen och på nästa årsstämma väljs de nya ledamöterna. Alla medlemmar kan föreslå egna kandidater till styrelseposterna på årsstämman. Styrelsen i Skintebodalens Bostadsrättsförening ska bestå av 3-5 ordinarie ledamöter samt 1-3 suppleanter. Ledamöterna väljs på en mandatperiod om 2 år.

Vill du vara med i styrelsen?
Det viktigaste är att du har stort engagemang och gott omdöme för att arbeta i styrelsen. Förutom det är dessa exempel på kompetenser som är lämpliga:

Ekonomiska kunskaper (gärna från fastighetsförvaltning)
Juridiska kunskaper (helst med insikt i fastighetsförvaltning)
Byggnadsteknik & byggprojektuppföljning/kontroll
Informations- och eller kommunikationserfarenhet

Vill du veta mer eller känner du att du har någon av dessa kompetenser och vill veta mer om styrelsearbetet, kontakta gärna oss i Styrelsen så berättar vi mer.